Beräkning av försurningspåverkan

Försurningsbedömningen med MAGIC-biblioteket görs med ∆pH från den ”mest lika” sjön i biblioteket. Med ”mest lika” avses det kortaste viktade euklidiska avståndet för de parametrar som utgör indata till matchningsverktyget och vikterna är framtagna med en multipel linjär regression (Moldan m fl. 2013).

Kalkade vatten bedöms med ∆pH från den matchade sjön utifrån den okalkade kemin, som beräknats med kvoten Ca/Mg från närliggande referenser (Fölster m fl. 2011). Det blir därigenom en bedömning av hur försurat vattnet skulle vara om den inte kalkats. Vill man klassa försurningspåverkan för det nuvarande kalkade tillståndet ska det nuvarande pH-värdet jämföras med ett referensvärde för 1860. Det är då mindre lämpligt att beräkna det ur det okalkade pH-värdet och ∆pH från den matchade sjön. Anledningen är att ∆pH är beroende av halten DOC och var i pH-skalan man befinner sig. Om den matchade sjöns pH och DOC inte är mycket lika, kommer det ge ett stort fel vid beräkningen av referens-pH. Det är då lämpligare att använda dANC från den matchade sjön och beräkna försurningspåverkan enligt följande:

  • Beräkna ANCokalk ur uppmätt ANC (ANCanalys) och Ca/Mg från referenser.
  • Ta dANC från den matchade sjön.
  • Beräkna ANCref = ANCokalk + dANC
  • Beräkna pHref ur ANCref med kemisk jämviktsmodell
  • Beräkna pHkalk och pHokalk ur uppmätta respektive kalkningskorrigerade ANC-värden
  • Beräkna försurningspåverkan för kalkat tillstånd: dpHkalk =pHref – pHkalk
  • Beräkna försurningspåverkan för okalkat tillstånd: dpHokalk = pHref – pHokalk


Schematisk beskrivning av beräkning av försurningspåverkan av kalkat och okalkat tillstånd med ANC-förändring från matchat vatten i MAGICbibliotek.

Genom att använda det beräknade värdet på pHkalk istället för det uppmätta, undviker man påverkan från kolsyratrycket, mätfel i pH och systematiska fel i den kemiska jämviktsmodellen vid beräkning av ∆pH. Motsvarande beräkningsmetod används redan idag för beräkning av kritisk belastning där ANClimit beräknas som det ANC där pH är 0,4 enheter lägre än ANCref som beräknats ur den matchade sjöns dANC på motsvarande sätt som beskrivs ovan.

Denna modifiering av beräkningsproceduren gäller bara den delen av MAGIC-biblioteket som hanterar bedömning av kalkpåverkade vatten. Det betyder att olika sätt tillämpas för dpH-beräkning av kalkpåverkade vatten jämfört med sjöar och vattendrag utan kalkpåverkan.

Senast ändrad: 2017-11-01
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.