Förklaringar

DOC eller TOC
I modelleringarna som ligger till grund för MAGIC-biblioteket har DOC använts. MAGIC-biblioteket är inte särskilt känsligt för DOC och ett TOC-värde kan lika gärna användas om DOC saknas. Om ingetdera finns kan DOC uppskattas från färgtalet eller absorbansen, med hjälp av sambandet mellan dem från en riksinventering eller en annan större ytvattenundersökning (till exempel är
DOC = 34.987*abs (420nm/5cm) + 4.1713, R2=0.73 för de fyra riksinventeringarna för sjöar och
DOC = 40.494*abs (420nm/5cm) + 3.2341, R2=0.74 för de två riksinventeringarna för vattendrag).

Färgkoder
För att underlätta inmatning visas färgkoder efter inmatat värde enligt:

  • Grön: Vanligt värde bland sjöarna i biblioteket. Värdet ligger mellan 5-percentilen och 95-percentilen i grunddata.
  • Gul: Något högt eller lågt värde som förekommer sällan bland sjöarna i biblioteket. Värdet ligger mellan 0.95*minvärdet och 5-percentilen i grunddata (låga värden) eller mellan 95-percentilen och 1.05*maxvärdet i grunddata (höga värden).
  • Röd: Värdet är högre eller lägre än alla av bibliotekets sjöar. Värdet ligger under 0.95*minvärdet eller över 1.05*maxvärdet i grunddata.
  • Vit: Om man väljer inmatning i Long/Lat kan inget test mot databasen göras.

Om något eller några inmatade värden ligger inom det röda intervallet (Figur 1) betyder inte det att det är omöjligt att matchning sker, även om sannolikheten för matchning minskar betydligt. Det är inte heller säkert att man får en match (motsvarighet från biblioteket) även om alla värden ligger inom det gröna intervallet.

Figur 1. Exempel på intervall för färgkodningen i inmatningsformuläret, för sulfathalt i sjöarna i biblioteket. De röda områdena är sulfathalter (räknade som mg S/l) som inga sjöar/vattendrag i MAGIC-biblioteket har. De gula områdena markerar sulfathalter som ligger mellan 0.95*minvärdet och 5-percentilen eller mellan 95-percentilen och 1.05*maxvärdet av MAGIC-bibliotekets värden, det vill säga de yttersta 10% av MAGIC-bibliotekets sjöar ligger här. De gröna områdena markerar det sulfathaltsintervall som 90% av MAGIC-bibliotekets sjöar ligger inom. Sulfathalten minskade under nittiotalet på grund av den minskande svaveldepositionen, så en sulfathalt som faller inom det gröna området i början av perioden kan falla inom de gula eller röda områdena i slutet av perioden.


Senast ändrad: 2015-10-21
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.