Beräkning av försurningspåverkan

Försurningsbedömningen med MAGIC-biblioteket görs med ∆pH från den ”mest lika” sjön i biblioteket. Med ”mest lika” avses det kortaste viktade euklidiska avståndet för de parametrar som utgör indata till matchningsverktyget och vikterna är framtagna med en multipel linjär regression (Moldan m fl. 2013).

Kalkade vatten bedöms med ∆pH från den matchade sjön utifrån den okalkade kemin, som beräknats med kvoten Ca/Mg från närliggande referenser (Fölster m fl. 2011). Det blir därigenom en bedömning av hur försurat vattnet skulle vara om den inte kalkats. Vill man klassa försurningspåverkan för det nuvarande kalkade tillståndet ska det nuvarande pH-värdet jämföras med ett referensvärde för 1860. Det är då mindre lämpligt att beräkna det ur det okalkade pH-värdet och ∆pH från den matchade sjön. Anledningen är att ∆pH är beroende av halten DOC och var i pH-skalan man befinner sig. Om den matchade sjöns pH och DOC inte är mycket lika, kommer det ge ett stort fel vid beräkningen av referens-pH. Det är då lämpligare att använda ∆ANC från den matchade sjön och beräkna försurningspåverkan enligt följande:

  • Beräkna ANCokalk ur uppmätt ANC (ANCanalys) och Ca/Mg från referenser.
  • Ta dANC från den matchade sjön.
  • Beräkna ANCref = ANCokalk + ∆ANC
  • Beräkna pHref ur ANCref med kemisk jämviktsmodell
  • Beräkna pHkalk och pHokalk ur uppmätta respektive kalkningskorrigerade ANC-värden
  • Beräkna försurningsstatus för kalkat tillstånd: dpHkalk =pHref – pHkalk
  • Beräkna försurningspåverkan för okalkat tillstånd: dpHokalk = pHref – pHokalk


Schematisk beskrivning av beräkning av försurningspåverkan av kalkat och okalkat tillstånd med ANC-förändring från matchat vatten i MAGICbibliotek.

Genom att använda det beräknade värdet på pHkalk istället för det uppmätta, undviker man påverkan från kolsyratrycket, mätfel i pH och systematiska fel i den kemiska jämviktsmodellen vid beräkning av ∆pH. Motsvarande beräkningsmetod används redan idag för beräkning av kritisk belastning där ANClimit beräknas som det ANC där pH är 0,4 enheter lägre än ANCref som beräknats ur den matchade sjöns ∆ANC på motsvarande sätt som beskrivs ovan.

Denna modifiering av beräkningsproceduren gäller bara den delen av MAGIC-biblioteket som hanterar bedömning av kalkpåverkade vatten. Det betyder att olika sätt tillämpas för ∆pH-beräkning av kalkpåverkade vatten jämfört med sjöar och vattendrag utan kalkpåverkan.

Senast ändrad: 2017-11-01
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.