Beräkning av pH

pH kan beräknas med kemiska jämviktsberäkningar ur ANC och DOC under antagandet av ett visst kolsyratryck. För DOC används en triprotisk modell för de organiska syrorna d.v.s. man antar att det lösta organiska materialet är en syra med tre protoner och en bestämd syradensitet (mekv syra/mg DOC). Syradensiteten och de tre syrakonstanterna har bestämts empiriskt i flera olika sammanhang. Den modell som hittills använts i MAGIC-biblioteket är från (Hruska m fl. 2003). Den modellen har dock en förenklad behandling av aluminium och ger för låga pH-värden långt ner i pH-skalan. En förbättrad modell finns beskriven i Köhler (2014) med något andra värden på syrakonstanter och syradensitet.

Kolsyratrycket (pCO2) i sjöar och vattendrag är oftast högre än det som motsvarar jämvikt med luften. För pH-beräkningarna i försurningsbedömningarna har kolsyratrycket hittills satts till 4 ggr jämvikt med luft, vilket motsvarar medelvärdet i svenska sjöar. En bättre uppskattning av kolsyratrycket i sjöar kan göras ur halten DOC enligt (Sobek m fl. 2003).

MAGIC-biblioteket för kalkpåverkade sjöar och vattendrag använder sig av pH-beräkningen utifrån Köhler (2014) och Sobek m.fl. (2003). Samma procedur kan komma att implementeras vid nästa uppdatering även för okalkade vatten i den ursprungliga delen av biblioteket.

Senast ändrad: 2017-11-01
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.