Databehov

För att testa ett kalkpåverkat vatten med MAGIC-biblioteket behöver man utöka de parametrar som använts för vatten utan kalkpåverkan. Den kompletta listan är enligt följande:

  • Vattenkemiska parametrar; pH, SO4, Cl, NO3, Ca, Mg, Na, K och DOC: årsvärden för ett år efter 1990. NO3-halten kan sättas till noll om den saknas och vattnet ligger i en region där nitratläckaget från skogsbruket är litet.
  • Vattenkemiska parametrar; Ca/Mg referensvärde alternativt pHokalk och Caokalk
  • X- och Y-koordinater för sjön/vattendraget i Sveriges rikes nät, RT90, SWEREF99 eller i latitud och longitud.
  • Avrinningen till sjön/vattendraget i m/år. Denna parameter kan skattas från avrinningskartor.
  • För sjöar behövs också sjöns area.

Ca/Mg (referensvärde) beräknas i enheterna mekv/l och hämtas i första hand från okalkade referenser uppströms den kalkade stationen. Om detta saknas kan värdet beräknas ur okalkade referenser inom 20 km från den kalkade punkten.

Caokalk beräknas enligt:

Caokalk = Ca -Mg*Ca/Mg(ref), där Ca och Mg är de uppmätta halterna i det kalkade vattnet i enheterna mekv/l.

pHokalk beräknas med kemisk jämviktsmodell.

Mer info och verktyg finns på https://www.slu.se/institutioner/vatten-miljo/miljoanalys/sjoar-och-vattendrag/kalkeffektuppfoljning-keu/ Länk till annan webbplats.

 

Senast ändrad: 2019-08-20
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.