MAGIC-biblioteket

Det krävs både generella och objektspecifika data, som inte alltid är lätt tillgängliga, för att kalibrera MAGIC-modellen till en sjö eller ett vattendrag. En kalibrering av MAGIC-modellen till alla ytvatten där försurningspåverkan skall bedömas är inte en enkel, snabb eller kostnadseffektiv metod. Användningen av MAGIC-biblioteket är ett sätt att uppskatta förändringen från ett historiskt (och även mot ett framtida) tillstånd som baseras på tidigare dynamiska modellberäkningar för ett objekt som liknar det aktuella objektet som ska bedömas. Grundtanken bygger på observationen att sjöar som har liknande egenskaper med tanke på försurning, ofta har en likartad utveckling av sjökemin modellerad med MAGIC. Viktiga egenskaper som har betydelse vid en jämförelse är sjöarnas storlek, geografiska läge och vattenkemi. Det finns naturligtvis även andra egenskaper i sjön och avrinningsområdet som har betydelse ur försurningssynvinkel. En del av dessa finns med i matchningen indirekt, genom förhållanden till geografiskt läge och vattenkemi. Exempelvis kan det antas att sjöar och vattendrag från samma område har jämförbar historisk tidsutveckling av försurande nedfall. Det kan också antas att vattenkemin återspeglar havssaltsnedfall, nedfall av svavel och även vittringshastighet i marken i avrinningsområdet. Det skulle vara fullt möjligt att använda även andra viktiga parametrar för matchningen, såsom markdjup, skogens bonitet och markanvändningen i avrinningsområdet. Anledningen till att man har valt att inte använda sig av dessa och andra parametrar är att det skulle ställa ytterligare krav på datatillgänglighet för de sjöar och vattendrag som skall bedömas och därmed begränsa verktygets användbarhet. Urvalet av parametrar som används för matchningen är en kompromiss där mindre viktiga och/eller svårtillgängliga sjö- och avrinningsparametrar har valts bort från matchningen och bara de viktigaste och vanligen tillgängliga parametrarna används. MAGIC-biblioteket är ett verktyg som ger tillgång till redan genomförda MAGIC-beräkningar. En studie av försurningsutvecklingen i den sjö eller det vattendrag som verktyget sorterat fram, och som mest liknar den aktuella sjön eller det vattendrag som ska bedömas, ger en uppskattning av MAGIC:s sätt att beskriva utvecklingen utan att utföra en komplett modellberäkning.

Biblioteket består av en databas med sjöar (Moldan m fl 2013) och vattendrag där modellberäkningar med MAGIC utförts tidigare. Databasen innehåller en mängd parametrar för varje individuellt objekt med sitt tillrinningsområde, uppdelat på olika år som representerar förindustriella förhållanden (1860), tiden medan nedfallet minskade kraftigt och fram till nutid (1990 och framåt), en nutid (2010) och längre fram (2030). De beräknade parametrarna omfattar förindustriellt referenstillstånd, nuvarande tillstånd samt grad av påverkan i form av avvikelse från referenstillståndet. Dessutom finns en beskrivning av genomsnittliga årsvärden av några ytvattenkemiska parametrar.


Senast ändrad: 2016-01-21
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.