Filter

När en sjö eller ett vattendrag matchas i biblioteket används, förutom själva matchningsformeln, också tre stycken filter, för att välja ut vilken sjö som är mest lik, eller vilket vattendrag som är mest likt den aktuella sjön eller det aktuella vattendraget. Filtren finns för att öka säkerheten i bedömningen. Detta sker genom att ett objekt som helt saknar liknande objekt i biblioteket inte får någon match, istället för att få en felaktig match som då inte egentligen skulle säga något om objektets försurningstillstånd. Matematiskt sett går det alltid bra att räkna fram vilket objekt i biblioteket som är mest likt det objekt som ska bedömas. Men att objektet är mest likt betyder inte att det faktiskt är likt. Om det inte finns något objekt i biblioteket av samma typ som det man vill bedöma kan det mest "lika" objektet vara mycket annorlunda. Filtret är den spärr som förhindrar att bedömning baseras på ett mycket olikt objekt bara för att alla andra objekt i bibliotek är ännu mera olika det objekt som ska bedömas.

Det finns tre filter med ökande stränghetsgrad. Om inget filter klaras är matchningen inte tillräckligt bra och objektet får bedömas på annat sätt, genom att man modellerar objektet med MAGIC eller möjligen att man utgår från tillståndet idag i objektet istället för förändringen av tillståndet över tiden (fast då bedömer man om objektet är surt, inte om det är försurat). En annan funktion av filtren är att de hjälper till att välja match i de fall då det finns flera objekt med ungefär samma avstånd med avseende på alla tio matchningsparametrarna. I det fallet väljs inte per automatik det biblioteksobjekt ut som har det allra minsta avståndet, utan istället väljs den match ut som har ett litet avstånd samtidigt som ingen enskild av parametrarna avviker mycket, det vill säga den match av de närmaste som passerar det strängaste filtret.

Hur är filtren byggda?
Filtren sållar bort biblioteksobjektet där någon av matchningsparametrarna (X- och Y-koordinat, sjöarea, pH, SO4, Cl, Ca, Mg, DOC och Q, avrinning) avviker för mycket från parametrarna hos det objekt man vill bedöma. Vad som är för mycket utgår från bedömningen av riksinventeringens sjöar. För varje sjö (2410 st.) och parameter räknades skillnaden i parametern mellan den sjö som ska bedömas och den bibliotekssjö som den matchas mot ut. För att passera Filter 1 ska skillnaden mellan bedömningssjö och matchningssjö ligga mellan 5- och 95-percentilerna i de totala data, för Filter 2 mellan 1- och 99-percentilerna och för Filter 3 inte överstiga de dubbla gränsvärdena för Filter 2.

För vattendragen används samma filter som för sjöarna. Det som är "tillräckligt likt" för att bedömningen ska bli bra för sjöarna antas också vara det för vattendragen.

Matchningen bestäms av den parameter hos bibliotekssjön eller biblioteksvattendraget som avviker mest från värdet för samma parameter hos objektet som ska bedömas. Om exempelvis alla parametrar utom en klarar det strängaste filtret, och den enda parametern klarar det mellersta filtret, så har matchningen klarat det mellersta filtret.


Senast ändrad: 2019-11-11
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.