Matchning

Grundförutsättningen för att kunna göra en bedömning med biblioteket är att det finns minst en sjö eller ett vattendrag i biblioteket som på alla väsentliga parametrar är lik den sjö eller det vattendrag som ska bedömas. För att hitta det mest lika objektet används ett mått på multidimensionellt avstånd, som i princip är summan av skillnaderna, eller avståndet (matchningsobjekt-biblioteksobjekt) för alla parametrar. Det objekt i biblioteket som har minst summa på avstånden av alla parametrar jämfört med den sjö eller det vattendrag man vill bedöma är den som är sammanlagt närmast.

Om det objekt man vill bedöma är en sjö räknas avståndet ut för alla sjöarna i biblioteket, enligt ekvation 1 (se nedan), som är en variant av viktat normaliserat euklidiskt avstånd. Om det objekt man vill bedöma istället är ett vattendrag används både alla bibliotekets vattendrag och sjöar i ekvationen.

När avstånden är beräknade väljs det biblioteksobjekt ut som har det minsta värdet på indexet (det vill säga med minsta avståndet) och som samtidigt går igenom ett så strängt filter som möjligt. De parametrar som ingår i matchningsformeln, för det ytvatten man vill bedöma och för ett i sänder av biblioteksobjekten, är:

  • Koordinater (rikets nät, X och Y)
  • Sjöarea (om objektet är en sjö)
  • pH
  • Kloridhalt
  • Ickemarin sulfathalt i vattnet
  • Ickemarin kalciumhalt i vattnet
  • Ickemarin magnesiumhalt i vattnet
  • Halt av löst organiskt kol i vattnet
  • Avrinningsmängd per år

Parametrarna som används för matchning har olika vikter beroende på hur stor betydelse de har för beräkningen av förindustriellt ANC. Vikterna (v1-v10 i ekvation 1) är uträknade med multipel regression mellan det förindustriella tillståndet och dagens, där vikterna är beroende av korrelationskoefficienterna för parametrarna (Tabell 5).


Tabell 5. Matchningsvikter för sjöar och vattendrag
Matchningsvikt Parameter Sjöar och vatterndrag                
v1 X-koord 0.068                 
v2 Y-koord 0.053                 
v3 area 0.006                 
v4 pH 0.048                 
v5 SO42-ex 0.069                 
v6 Cl- 0.086                 
v7 Ca2+ex 0.440                 
v8 Mg2+ex 0.201                 
v9 DOC 0.013                 
v10 Q 0.015                
Senast ändrad: 2019-11-11
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.