Osäkerheter

Osäkerheten i bedömningen beror bland annat på att man försöker hitta en likadan sjö eller ett likadant vattendrag i en katalog med ett begränsat antal sjöar och vattendrag. Sjöar är naturligtvis olika beroende på omgivningen och historien (markegenskaperna i avrinningsområdena, deposition, markanvändning och så vidare) och vissa är mer unika än andra. Detsamma gäller lika mycket för vattendragen, där storleken på avrinningsområdet kan spela ännu större roll än för sjöar.

Ytterligare en osäkerhet ligger naturligtvis i själva modelleringen med MAGIC-modellen. Vi kan inte säkert veta hur de förindustriella förhållandena var i sjöarna eller vattendragen, så modelleringen kan inte kontrolleras. Det man kan göra, förutom att jämföra modellerade data från de korta tidsperioder som det finns mätdata ifrån, är att jämföra MAGIC-modelleringarna med resultat från helt andra metoder. En sådan metod är paleolimnologiska undersökningar, där man undersöker fossil av mikroskopiska alger i sjöars sediment och utifrån dem avgör vilket pH-intervall sjön kan ha legat inom. Metoden är också en modellering, där man måste uppskatta många parametrar, exempelvis sedimenteringshastigheten för att veta när provet avsattes. En jämförelse mellan MAGIC-resultat och paleolimnologiska resultat har visat ganska god överensstämmelse (Erlandsson m.fl., 2008).

Ett vatten anses försurat då pH-förändringen är 0.4 pH-enheter från förindustriellt tillstånd. För sjöar och vattendrag som ligger nära 0.4-gränsen räcker det med små skillnader i till exempel sjökemi, hydrologi, mätår eller i matchningen för att bedömningen ska ändras. Om en sjö eller ett vattendrag får bedömningen att pH-förändringen från förindustriell tid till idag är mellan 0.3 och 0.5 pH-enheter är bedömningen därför inte lika säker som då pH-förändringen är större eller mindre (Figur 14).


Figur 14. De sjöar och vattendrag som finns i MAGIC-biblioteket får
samma bedömning med MAGIC-modellering som med MAGIC-biblioteket (då sjön
eller vattendraget inte har tillåtits välja sig själv som bästa match) i
olika stor utsträckning beroende på hur mycket pH har förändrats sedan
förindustriell tid. På x-axeln anges den förändring i pH som
matchningssjön eller matchningsvattendraget har haft.

Senast ändrad: 2019-11-11
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.