Sjö eller vattendrag som saknar matchning

Förutsättningen för bedömning av försurning med MAGIC-biblioteket är att den sjö eller det vattendrag som skall bedömas är jämförbar med en eller flera sjöar eller vattendrag som man har kalibrerat MAGIC-modellen till och som finns i bibliotekets underlag. De drygt 2400 sjöarna från hela landet som finns i biblioteket täcker naturligtvis inte hela mångfalden av alla Sveriges c:a 96 000 sjöar med hänsyn till alla sjöparametrar och egenskaper. De 243 modellerade vattendragen i biblioteket är ännu mindre heltäckande för alla Sveriges vattendrag.

Bortsett från rena misstag, där sammansättningen av parametrar som har angivits i inmatningsformuläret representerar en helt orealistisk beskrivning av en existerande sjö eller ett existerande vattendrag, finns det naturligtvis sjöar och vattendrag som på något väsentligt sätt avviker från alla objekt som finns i biblioteket. Det kan till exempel vara en sjö eller ett vattendrag som är förorenat av något annat än bara försurande deposition, eller det kan vara en sjö eller vattendrag i ett område med en ovanlig geologi. I sådana fall måste bedömningen av försurningspåverkan göras på annat sätt än med MAGIC-biblioteket. Detta är en inbyggd säkerhet i bibliotekskonceptet; att undvika att bedömningen av ett objekt baseras på bedömningar av mycket olika objekt bara för att det inte finns något objekt i biblioteket som matchar bättre.

För de objekt som ej får en match och som har ANC under 100 µeq/l är bedömningen inte lika självklar som för sjöar med hög ANC (>200 ueq/l) (Figur 13). Om objektet inte får någon match och man inte vet någon orsak till den avvikande vattenkemin kan man behöva ta ett nytt prov för att bekräfta analysresultatet.

Man kan också modellera objektet med MAGIC och direkt få den modellerade förändringen i pH för just det objektet. Om man har flera liknande objekt som ingen av dem blir matchade verkar det lämpligt att modellera någon eller några och komplettera biblioteket med resultaten, så kanske några av de övriga objekten matchas mot det nya modellerade objektet. På sikt blir då biblioteket mer heltäckande och ger fler och bättre bedömningar.


Figur 13. Andel av de drygt 2800 sjöarna och vattendragen i MAGIC-biblioteket som ligger i olika påverkansklasser, uppdelat efter ANC. De flesta sjöar och vattendrag i biblioteket som har ANC över 200 µeq/l är obetydligt påverkade av försurning, d.v.s. pH har förändrats med mindre än 0.4 pH-enheter sedan förindustriell tid.

*ANC ANC står för Acid Neutralising Capacity och är ett mått på vattnets buffringsförmåga mot pH-förändringar. ANC kan vara negativ - då är vattnet surt och buffrat mot pH-höjningar - eller positiv - då är vattnet buffrat mot pH-sänkningar. ANC räknas ut som (med alla joner i µeq/l): ANC = Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+ + NH4+ - SO42- - Cl- - NO3- Enligt jonbalansen i vattnet är ANC också: ANC = CO32- + HCO3- + OH- + A- - H+ - Aln+ där A- är organiska syror. Här ser man varför ANC är buffrande - alla joner i uttrycket är svaga syror eller baser som tar åt sig eller avger (eller är) vätejoner om det tillförs vätejoner eller hydroxidjoner (OH-), vilket gör att pH-värdet inte förändras lika mycket som det skulle gjort utan de svaga syrornas närvaro.


Senast ändrad: 2019-11-11
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.