Två kvinnor som går runt och plockar skräp. Den ena av de bär skräppåsen.
 1. Startsida
 2. Om oss

IVL:s verksamhet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. Vi arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen.

IVL har Sveriges bredaste miljöprofil med experter inom i princip samtliga miljö- och hållbarhetsområden. Hos oss finns både en gedigen naturvetenskaplig kompetens med ingenjörer och miljövetare, så väl som erfarna beteendevetare, ekonomer och samhällsvetare. Vi är vana att arbeta med komplexa och gränsöverskridande projekt och utgå från ett tvärvetenskapligt angreppsätt.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver IVL på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till en cirkulär ekonomi.

IVL:s organisation

IVL grundades redan 1966 av staten och näringslivet gemensamt och var Sveriges första miljöforskningsinstitut. IVL Svenska Miljöinstitutet AB bedrivs i aktiebolagsform sedan 1982 och ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL. Verksamheten är icke vinstdrivande i den meningen att ingen vinst delas ut till ägarna utan återinvesteras i bolagets FoU-verksamhet.

Ägarstiftelsen, SIVL, ansvarar för de medel som staten ställer till förfogande för samfinansierad miljöforskning vid IVL Svenska Miljöinstitutet. SIVL har en partssammansatt styrelse där näringslivet utser hälften av ledamöterna och regeringen hälften. Styrelsens ordförande utses av regeringen.

Stiftelsens styrelse utser ledamöter till aktiebolaget IVL:s styrelse. Även i bolagsstyrelsen är stat och näringsliv representerade med lika många ledamöter. Vi arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag med målet att uppnå ett hållbart samhälle. Med basen i Sverige och Europa bedriver vi FoU-verksamhet även i andra delar av världen, i synnerhet i Kina och Indien.

IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver både forsknings- och konsultverksamhet. Forskningen är dels samfinansierad av staten och näringslivet, dels anslagsfinansierad genom statliga forskningsorgan, forskningsstiftelser och EU. Konsultverksamheten omfattas av såväl kortare konsultinsatser som mer omfattande nationella och internationella forsknings- och utvecklingsuppdrag.

Koncernen består, förutom av moderbolaget IVL, även av dotterbolagen eBVD (som IVL Svenska Miljöinstitutet äger till 51 procent av), BASTAonline AB, Möbelfakta Sverige AB, EPD International AB, IVL Sustainable building AB, IVL Environmental Technologies (Beijing) Company Ltd, Sino-Swedish Environmental Technology Development Center Ltd (SEC), IVL India Environmental R&D Private Ltd

Tillsammans med KTH äger IVL pilot- och testanläggningen Sjöstadsverket Water Innovation Centre (SWIC). Sedan 2019 har IVL ett helägt dotterbolag i Indien som huvudsakligen ska ägna sig åt projekt inom rening av avloppsvatten på den indiska marknaden.

Våra operativa enheter​:

 • Affärsutveckling och internationella affärer
 • Hållbar verksamhet och konsumtion
 • ​Miljötillstånd och åtgärdsstrategier
 • Hållbart samhälle

Våra temaområden:

 • Hållbar miljö
 • Hållbart samhälle
 • Hållbar omställning

Omsättning: 517,3 MSEK (2023)

Resultat efter finansnetto: 45,4 MSEK (2023)

Antal anställda omräknat till helårstjänster: 437 (2023). Det verkliga antalet anställda är högre på grund av deltidstjänster samt att vissa anställda arbetar under del av året.

Kontor: Stockholm, Göteborg, Malmö, Fiskebäckskil, Skellefteå, Beijing, Tianjin och Mumbai

Dotterbolag: BASTAonline AB, Möbelfakta Sverige AB, EPD International AB, eBVD i Norden AB, IVL Sustainable building AB, IVL Environmental Technologies (Beijing) Company Ltd, Sino-Swedish Environmental Technology Development Center Ltd (SEC), IVL India Environmental R&D Private Ltd.

Vision, syfte och värdegrund

IVL:s vision är ett hållbart samhälle. Vi driver på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla:

 • vetenskap till verklighet
 • miljöproblem till möjligheter
 • linjära processer till en cirkulär ekonomi

Syftet med IVL:s verksamhet är framtagning av opartiska beslutsunderlag och forskningsresultat med hög vetenskaplig kvalitet för tillämpning utifrån samhällets behov, samt att verka för en miljömässig, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och samhället i övrigt.

IVL:s värdegrund bygger på trovärdighet, framsynthet, helhetssyn, engagemang och nytta.

Samarbeten och nätverk

I IVL:s strategi ligger att upprätthålla och utveckla ett nära samarbete med näringslivet, internationella forskningsorgan och högskolor.

Som ett led i detta har IVL formaliserade samarbeten med till exempel Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska högskola och Lunds Tekniska högskola. En av IVL:s roller ligger i att agera brobyggare mellan forskning och näringsliv och skapa arenor för samverkan mellan olika samhällsaktörer. Därför leder och deltar IVL aktivt i olika typer av nätverk och andra samarbetet.

Här följer några av våra viktiga samarbeten och nätverk:

Vår uppförandekod

IVL Svenska Miljöinstitutet AB åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent bedriven enligt de lagar och regleringar som styr IVL:s aktiviteter.

IVL:s uppförandekod bygger på FN:s Global Compacts tio principer samt på IVL:s värdegrund.

Uppförandekoden har antagits av IVL:s styrelse för att betona de principer som gäller för alla IVL:s medarbetare och styrelseledamöter samt som styr IVL:s uppförande i förhållande till medarbetare, leverantörer, affärspartners och andra intressenter.

IVL uppmanar samtliga leverantörer och samarbetspartners att följa uppförandekoden. Vid utvärdering av nuvarande och framtida leverantörer ska principerna i uppförandekoden tillämpas. Utöver uppförandekoden styrs IVL:s verksamhet av ett antal policyer.

För mer detaljerad information om uppförandekodens olika delområden hänvisas till dessa policyer samt ett för uppförandekoden specifikt vägledningsdokument.

Här finns IVL:s uppförandekod Pdf, 1 MB.

Vårt egna miljö- och kvalitetsarbete

All vår verksamhet genomförs med fokus på hållbarhet, där våra beslut grundas på helhetssyn samt livscykeltänkande. Vår egen verksamhet genomsyras av effektivt resursutnyttjande, klimatsmarta val och minskade utsläpp från våra transporter och resor. Policyn betonar vikten av att alla våra uppdrag och all vår forskning ska bidra till uppfyllandet av både de svenska miljömålen samt de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).

IVL ska:

 • Bidra till en hållbar samhällsutveckling
 • Erbjuda relevant och trovärdig miljökunskap
 • Minimera egen miljöpåverkan
 • Följa gällande lagar och förordningar samt vår uppförandekod

Vi sätter upp hållbarhets- och miljömål för att följa vår policy, de viktigaste målen är:

 • Bidra till förbättrad miljöprestanda hos våra kunder och till ett hållbart samhälle (råd till kund)
 • Att minska den miljöpåverkan som härrör från resor inom verksamheten
 • Att minska energianvändningen i kontor och övriga lokaler

Vår Hållbarhets- och miljöpolicy kan du läsa här Pdf, 306.4 kB.

Vi arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor inom ramen för ett integrerat verksamhetssystem och är certifierade enligt SS-EN ISO 14001 och 9001. Stora delar av vår mät- och analysverksamhet är ackrediterad enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För ackrediteringens omfattning, se Swedacs ackrediteringsregister.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.
Vårt kvalitetsarbetet styrs på motsvarande sätt av en kvalitetspolicy samt övergripande och detaljerade kvalitetsmål. Ta del av vår Kvalitetspolicy här Pdf, 355.5 kB.

IVL:s övergripande kvalitetsmål

 • Att tillhandahålla tjänster med kvalitet, baserade på god service och till avtalade villkor
 • Att inte överskrida projektbudgetarna
 • Att vara ett välrenommerat och internationellt etablerat institut
Fysiska årsredovisningar från IVL

Ta del av årsredovisningar

Här kan du ta del av alla våra årsredovisningar sedan 2008. Kika gärna på våra årsredovisningar så får du veta mer om vad vi jobbat med genom åren.

Ett höghus omgärdad av lägre fastigheter i skymning

IVL:s kontor i norra Sverige

Vi fokuserar på den nya gröna industrin och hållbara omställningen i näringsliv och offentlig sektor i norra Sverige.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.