Förklaringar

Årsmedelvärde eller enstaka prover

MAGIC-modellen kan användas med antingen månadsvis eller med årsvis tidsupplösning. Inom MAGIC-biblioteket har vi valt att använda årsupplösningen och systemet kommer att betrakta de värden som användaren anger för matchning som årsmedelvärden. I de fall där det finns kemiska analyser för flera prover under ett år bör medelvärdet räknas fram av användaren och användas för bedömningen. Om individuella prover används för bedömningen får man räkna med att bedömningen kan ändra sig från prov till prov, om vattenkemin som används varierar från prov till prov. Detta ger en indikation om objektet (sjön eller vattendraget) ligger nära gränsen för påverkan men det betyder inte per definition att bedömningen borde baseras på det sämsta tillståndet som täckts av provtagningen då även de värden som man matchar mot (d.v.s. de värden som finns i biblioteket) är årsmedelvärden.

DOC eller TOC

I modelleringarna som ligger till grund för MAGIC-biblioteket har löst organiskt kol (DOC) använts. MAGIC-biblioteket är inte särskilt känsligt för DOC-halten och ett totalt organisk kol (TOC, d.v.s. inklusive partikelbunden C) -värde kan lika gärna användas om DOC-halt saknas.

Om ingetdera finns kan DOC uppskattas från färgtalet eller absorbansen (abs).

För de fyra riksinventeringarna för sjöar är förhållandet mellan DOC och abs följande:

DOC = 35*abs + 4.2, R2=0.73

för de två riksinventeringarna för vattendrag

DOC = 40.5*abs + 3.2, R2=0.74

och för sjöar och små vattendrag i Gårdsjön

DOC=43.4*abs + 5.3, R2=0.77.

Relationerna gäller för absorbans mätt vid 420nm med 5cm kyvett.

Exempelvis skulle en uppmätt absorbans på 0.1 ge en uppskattad DOC halt på mellan 7.7 mg/l (RI sjöar), 7.3 mg/l (RI vattendrag) och 9.6 (Gårdsjön), beroende på vilken av ekvationerna som anses mest relevant för det konkreta provet.

Färgkoder

För att underlätta inmatning visas färgkoder efter inmatat värde enligt:

  • Grön: Vanligt värde bland sjöarna i biblioteket. Värdet ligger mellan 5-percentilen och 95-percentilen i grunddata.
  • Gul: Något högt eller lågt värde som förekommer sällan bland sjöarna i biblioteket. Värdet ligger mellan 0.95*minvärdet och 5-percentilen i grunddata (låga värden) eller mellan 95-percentilen och 1.05*maxvärdet i grunddata (höga värden).
  • Röd: Värdet är högre eller lägre än alla av bibliotekets sjöar. Värdet ligger under 0.95*minvärdet eller över 1.05*maxvärdet i grunddata.
  • Vit: Om man väljer inmatning i Long/Lat kan inget test mot databasen göras.

Om något eller några inmatade värden ligger inom det röda intervallet (Figur 1) betyder inte det att det är omöjligt att matchning sker, även om sannolikheten för matchning minskar betydligt. Det är inte heller säkert att man får en match (motsvarighet från biblioteket) även om alla värden ligger inom det gröna intervallet.

Figur 1. Exempel på intervall för färgkodningen i inmatningsformuläret, för sulfathalt i sjöarna i biblioteket. De röda områdena är sulfathalter (räknade som mg S/l) som inga sjöar/vattendrag i MAGIC-biblioteket har. De gula områdena markerar sulfathalter som ligger mellan 0.95*minvärdet och 5-percentilen eller mellan 95-percentilen och 1.05*maxvärdet av MAGIC-bibliotekets värden, det vill säga de yttersta 10% av MAGIC-bibliotekets sjöar ligger här. De gröna områdena markerar det sulfathaltsintervall som 90% av MAGIC-bibliotekets sjöar ligger inom. Sulfathalten minskade under nittiotalet på grund av den minskande svaveldepositionen, så en sulfathalt som faller inom det gröna området i början av perioden kan falla inom de gula eller röda områdena i slutet av perioden.


Senast ändrad: 2019-11-12
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.