1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Analys av avloppsvatten
Vatten som rinner  ner i avloppet på en diskbänk

Analys av avloppsvatten

IVL gör vattenanalyser på ett stort antal komponenter i inkommande och utgående avloppsvatten, slam och recipientvatten.

Vi är specialiserade på att analysera låga halter av olika mikroföroreningar för att kunna följa trender i miljön. Det kan vara läkemedel, PFAS-ämnen, fenolära ämnen, tillsatsämnen till plast och pesticider. Vi studerar effektivitet av reningstekniker, utsläpp och spridning av vattenföroreningar, spridning från slam, påverkan på och upptag i biota som fisk och musslor samt i sediment. För att se den samlade giftverkan eller eventuell hormonstörande effekt i ett prov görs olika effekttester, bland annat YES-test för östrogen påverkan.

Mikroskräp och mikroplaster

Avloppsreningsverk är viktiga för att begränsa spridningen av mikroplaster till miljön. Förutom plast kan det vara textilfibrer, gummipartiklar, asfalt eller partiklar från förbränning. Partiklarna går sällan att se med blotta ögat, men kan vara skadliga för djurlivet eftersom de både kan innehålla och föra med sig tungmetaller och andra skadliga ämnen till vattenlevande djur. Vi använder optiska metoder för att kvantifiera och klassificera förekommande mikroskräp.

Skräddarsydda analyser

Analyserna genomförs i våra avancerade laboratorier, men även i pilotanläggningen vid Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm. Analyserna skräddarsys efter dina behov. Många av våra mät- och analysmetoder är ackrediterade av Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För övriga metoder arbetar vi utifrån motsvarande kvalitetsrutiner.

Vi hjälper dig med:

  • Analys och bestämning av oorganiska ämnen, läkemedelsrester, flamskyddsmedel, mjukgörare i plastmaterial, fenolära ämnen och PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser)
  • Utveckling och anpassning av analysmetoder för olika matriser, som vatten från olika processteg i reningsverk, sediment och organismer
  • Skräddarsydda testprogram och standardtester (vattenanalyser) för avloppsvatten och industriella utsläpp i vatten- och markmiljö
  • Toxisk och hormonstörande effekt hos olika prover (östrogena och androgena effekter)
  • Optiska metoder för att kvantifiera och klassificera mikroskräp

Ämnen vi mäter

Uppgifterna nedan om mätområde och mätosäkerhet är ungefärliga. För aktuella uppgifter kontakta kontaktpersonen ovan.

OORGANISKA ANALYSER (Göteborg)

OORGANISKA ANALYSER (Göteborg)

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Bromat

IC, SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg/l
nej

Färg

Spektrofotometer SS-EN ISO 7887 utg 2 del C mod

mg Pt/l

3

10

<25: 2 >25: 8%

nej

Kjeldahlkväve

EPA 351.2 (uppslutning med kopparsulfat)

mg/l

0.06

0.2

15%

nej

TOC/DOC

TOC/TN-instrument, förbränning SS-EN ISO 20236:2021

mg/l

0.3

1

<3: 0.3 >3: 10%

ja

N tot, kväve

TOC/TN-instrument SS-EN 12260:2004

mg/l

0.3

1

10%

nej

ORGANISKA ANALYSER

ORGANISKA ANALYSER

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

PCB 28

PCB på GC-EC

ng/prov

0.15

0.4

30%

ja

PCB 52

PCB på GC-EC

ng/prov

0.1

0.4

30%

ja

PCB 101

PCB på GC-EC

ng/prov

0.1

0.4

20%

ja

PCB 118

PCB på GC-EC

ng/prov

0.1

0.3

20%

ja

PCB 138

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.3

20%

ja

PCB 153

PCB på GC-EC

ng/prov

0.1

0.3

20%

ja

PCB 180

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.3

20%

ja

Acenaften

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.60

2.0

40%

nej

Acenaftylen

PAH, HPLC-dad

ng/prov

2.7

9.0

40%

nej

Antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.04

0.15

30%

ja

Benso(a)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.9

3.0

20%

ja

Benso(a)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.50

30%

ja

Benso(b)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.70

30%

ja

Benso(ghi)-perylen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.30

1.0

30%

ja

Benso(j)fluoranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.50

1.0

40%

nej

Benso(k)fluoranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.10

0.40

40%

ja

Fluoren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.30

1.0

30%

nej

Krysen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.17

0.55

30%

ja

Naftalen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

3.0

10

50%

nej

Dibenso(a,h)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.50

20%

ja

Fenantren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

1.5

4.9

30%

ja

Fluoranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.40

1.2

20%

ja

Indeno(cd)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.60

2.0

30%

ja

Pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.50

1.3

20%

ja

EDTA

komplexbildare SCAN-W 11:03 (2003) mod

mg/l

-

0.1

<0.75: 0.14 >0.75: 18%

ja

DTPA

komplexbildare SCAN-W 11:03 (2003) mod

mg/l

-

0.2

<0.7: 0.16 >0.7: 20%

ja

Avloppsvatten/Biogas (Sjöstadsverket)

Avloppsvatten/Biogas (Sjöstadsverket)

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

ADMI färg

kyvett

nej

Alkalinitet

kyvett

nej

Aluminium

kyvett

nej

Ammonium

kyvett

nej

Antimon

kyvett

nej

AOX

kyvett

nej

Arsenik

kyvett

nej

Avsättningsbart


nej

BMP-test (Bio metan potential)


nej

Bly

kyvett

nej

BOD5


nej

Bor

kyvett

nej

Brom

kyvett

nej

COD

kyvett

nej

Cyanid

kyvett

nej

Fenoler

kyvett

nej

Fluorid

kyvett

nej

Flyktiga fettsyror (VFA)

kyvett

nej

Formaldehyd

kyvett

nej

Fosfat

kyvett

nej

Fosfor

kyvett

nej

Färg

kyvett

nej

Glödrest

gravimetrisk

nej

Guld

kyvett

nej

Hydrazin

kyvett

nej

Hårdhet mätt i kalicium

kyvett

nej

Jod

kyvett

nej

Järn

kyvett

nej

Kadmium

kyvett

nej

Kalcium

kyvett

nej

Kalium

kyvett

nej

Klor

kyvett

nej

Klorid

kyvett

nej

Klorofyll

kyvett

nej

Konduktivitet

handmätare

nej

Koppar

kyvett

nej

Krom

kyvett

nej

Kromat

kyvett

nej

Kvicksilver

kyvett

nej

Kväve

kyvett

nej

Magnesium

kyvett

nej

Mangan

kyvett

nej

Molybden

kyvett

nej

Natrium

kyvett

nej

Nickel

kyvett

nej

Nitrat

kyvett

nej

Nitrit

kyvett

nej

Ozon

kyvett

nej

Palladium

kyvett

nej

pH

handmätare

nej

Platina

kyvett

nej

Redox, ORP

handmätare

nej

SAC 254nm

kyvett

nej

Silikat

kyvett

nej

Silver

kyvett

nej

SDI silt density index

filtreringsmetod

nej

Slamvolym


nej

Slamvolymsindex


nej

Sulfat

kyvett

nej

Sulfid

kyvett

nej

Sulfit

kyvett

nej

Suspenderat material

gravimetrisk

nej

Syre

handmätare

nej

Tenn

kyvett

nej

Tensider an, kat eller oladdade

kyvett

nej

Torrsubstans (TS)

gravimetrisk

nej

Turbiditet

kyvett

nej

UVT, UVA  254 nm

kyvett

nej

Väteperoxid

kyvett

nej

Zink

kyvett

nej

Läkemedel

LäkemedelAnalyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Amlodipine

HPLC-MS/MS

Nej

Atenolol

HPLC-MS/MS

Nej

Bisoprolol

HPLC-MS/MS

Nej

Caffeine

HPLC-MS/MS

Nej

Carbamazepine

HPLC-MS/MS

Nej

Citalopram

HPLC-MS/MS

Nej

Diclofenac

HPLC-MS/MS

Nej

Fluoxetine

HPLC-MS/MS

Nej

Furosemide

HPLC-MS/MS

Nej

Hydrochlorothiazide

HPLC-MS/MS

Nej

Ibuprofen

HPLC-MS/MS

Nej

Ketoprofen

HPLC-MS/MS

Nej

Metoprolol

HPLC-MS/MS

Nej

Naproxen

HPLC-MS/MS

Nej

Oxazepam

HPLC-MS/MS

Nej

Paracetamol

HPLC-MS/MS

Nej

Propranolol

HPLC-MS/MS

Nej

Ramipril

HPLC-MS/MS

Nej

Ranitidine

HPLC-MS/MS

Nej

Risperidone

HPLC-MS/MS


Sertraline

HPLC-MS/MS

Nej

Simvastatin

HPLC-MS/MS

Nej

Terbutaline

HPLC-MS/MS

Nej

Warfarin

HPLC-MS/MS

Nej

Hormoner

HormonerAnalyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Estrone

utgående avloppsvatten, GC-MS

ng/L

0.1

0.4

-

Nej

β-Estradiol

utgående avloppsvatten, GC-MS

ng/L

0.2

0.6

-

Nej

Ethynylestradiol

utgående avloppsvatten, GC-MS

ng/L

0.1

0.4

-

Nej

Fenoler

FenolerAnalyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

4-t-oktylfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l


1

30%

Nej

4-iso-nonylfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l


20

40%

Nej

2,4,6-tribromfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l


1

30%

Nej

Pentaklorfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l


1

30%

Nej

Triklosan

GC-MS/MS QQQ

ng/l


1

30%

Nej

BPA

GC-MS/MS QQQ

ng/l


1

 30%

Nej

Ftalater

Ftalater

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

DIBP

GC-MS/MS QQQ

ng/l


30

30%

Nej

DBP

GC-MS/MS QQQ

ng/l


30

30%

Nej

BBP

GC-MS/MS QQQ

ng/l


10

30%

Nej

DEHP

GC-MS/MS QQQ

ng/l


30

30%

Nej

DOP

GC-MS/MS QQQ

ng/l


10

30%

Nej

DINP

GC-MS/MS QQQ

ng/l


80


Nej

DIDP

GC-MS/MS QQQ

ng/l


80


Nej

Organiska fosfatestrar

Organiska fosfatestrarAnalyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

TIBP = tris(iso-butyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


2

30%.

Nej

TBP = tributylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


2

30%.

Nej

TCEP = tris(2-kloretyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


20

30%.

Nej

TCPP = tris(2-klor-iso-propyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


25

30%.

Nej

DBPhP = di-butylfenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


3

30%.

Nej

DPhBP = butyldifenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


10

30%.

Nej

TDCPP = tris(1,3-diklor-iso-propyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


20

30%.

Nej

TBEP = tris(2-butoxyetyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


15

30%.

Nej

TPhP = trifenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


5

30%.

Nej

EHDPP = 2-etylhexyl-di-fenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


2

30%.

Nej

TEHP = tris(2-etylhexyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


2

30%.

Nej

ToCP = tris(o-kresol)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


10

30%.

Nej

TCP = trikresylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


10

30%.

Nej