1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. EU:s taxonomi för hållbara investeringar
Businessman analyzing digital financial balance sheet of company working with digital virtual graphic design. Calculating long-term investment financial data icon on touch screen

EU:s taxonomi för hållbara investeringar

EU gör stora strategiska satsningar på hållbar tillväxt och klimatneutralitet. För att styra investeringar mot hållbar teknik och hållbara verksamheter har man antagit den så kallade taxonomiförordningen. IVL:s hållbarhetsexperter hjälper er att anpassa er verksamhet till förordningens krav. Vi skräddarsyr stödet utifrån era behov. Vi stöttar hela vägen från att förstå och implementera kraven till att använda taxonomin för strategisk affärsutveckling.

EU har de senaste åren initierat en ambitiös satsning för att styra utvecklingen i regionen mot klimatneutralitet, resurseffektivitet, konkurrenskraft och välbefinnande, med utgångspunkt i det som kallas EU:s gröna giv. Som företag behöver man anpassa sin verksamhet och affärsmodell till denna satsning.

Ett av flera verktyg för att förverkliga satsningen är den så kallade taxonomiförordningen. Taxonomin anger vad som definieras som hållbart och syftet är att styra kapital mot mer hållbara investeringar. Det ska hjälpa investerare att investera i teknik och företag som bidrar till EU:s miljömål.

Samtidigt finns det stora möjligheter för det egna företaget att använda taxonomin som utgångspunkt i affärsutvecklingen för att styra verksamheten i en hållbar riktning.

För stora företag innebär förordningen krav på att rapportera finansiella nyckeltal i relation till EU:s miljömål samt att dessa ska verifieras av tredje part. Även små och medelstora företag som levererar till stora företag eller företag utanför EU som levererar till stora företag inom EU berörs. De behöver känna till taxonomin och vad den kan innebära för den egna verksamheten.

IVL hjälper er att anpassa er till kraven i förordningen.

Vi hjälper er med

  • Översiktlig orientering och gap-analys: Förstå och tolka vad ramverket betyder för er verksamhet och analysera vilka av företagets aktiviteter som omfattas av taxonomin (”Taxonomy eligibility”) och vad som krävs för att uppfylla den.
  • Utvärdering: Utvärdera om en ekonomisk aktivitet uppfyller kraven (”Taxonomy alignment”) så som den definieras i förordningen, det vill säga att den väsentligt bidrar till ett av EU:s miljömål och inte gör väsentlig skada för övriga miljömål (Do No Significant Harm – DNSH Assessment).
  • Implementering i leverantörskedjan: Leverantörsdialog och utvärdering av taxonomins krav hos underleverantörer.
  • Implementering: Stöd i förändringsledning, handlingsplan för uppfyllande av förordningen, förankring och utbildning.
  • Säkerställa sociala minimiskyddsåtgärder: Stöd i att uppfylla kraven avseende minimiskyddsåtgärder och utveckla ett systematiskt arbete för att säkerställa acceptabel miniminivå för socialt ansvar och mänskliga rättigheter i värdekedjan.