MAGIC-biblioteket


MAGIC-biblioteket innehåller verktyg för att bedöma sjöar och vattendrag med avseende på försurningstillstånd och försurningspåverkan samt deras prognos för framtiden.


Det finns närapå 100 000 sjöar med sjöyta över en hektar i Sverige. Den naturliga variationen av vattenkemi, storlek, hydrologi med mera är stor, men det finns också många sjöar som liknar varandra. MAGIC-biblioteket bygger på iakttagelsen att liknande sjöar från samma geografiska område med hög sannolikhet också är lika hårt försurningsdrabbade.

Bedömningen baseras på modellberäkningar utförda med MAGIC-modellen. Verktyget heter MAGIC-biblioteket eftersom grunden till verktyget är tusentals MAGIC-modellberäkningar utförda på sjöar och vattendrag i hela landet. Grundidén med biblioteksverktyget är att sjöar eller vattendrag som är lika varandra idag med avseende på försurningsrelevanta parametrar också har haft en liknande utveckling av sjökemin de senaste hundra eller tvåhundra åren och troligen kommer att fortsätta utvecklas på likartade sätt i framtiden. Bedömningen av försurningspåverkan görs genom att ta fram MAGIC-resultat från det objekt i biblioteket som är mest likt det objekt (sjö eller vattendrag) som ska bedömas. Detta görs under antagandet att om objekten är tillräckligt lika är deras försurningspåverkan jämförbar.

Bedömningsgrunderna för försurning finns beskrivna i Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och föreskrifterna i Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MAGIC-biblioteket har utvecklats på uppdrag av Naturvårdsverket av Filip Moldan, Veronika Kronnäs och Johanna Stadmark och webbversionen har skapats av Håkan Blomgren, alla från IVL Svenska Miljöinstitutet. Vid frågor kontakta oss på magic.bibliotek@ivl.se

Biblioteket innehåller 2438 sjöar och 243 vattendrag Excel, 2.9 MB. i den nuvarande versionen från 2016-06-21 och en användarmanual finns här Pdf, 308.7 kB, öppnas i nytt fönster..

 
Obervera att en del sidor innehåller figurer och text där en tidigare version av MAGIC-biblioteket har använts. Dessa sidor kommer att uppdateras.


Senast ändrad: 2022-10-05
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.