En frusen skogssjö i ett vinterlandskap, omgiven av snötäckta träd och vegetation.

MAGIC–biblioteket

MAGIC-biblioteket innehåller verktyg för att bedöma sjöar och vattendrag med avseende på försurningstillstånd och försurningspåverkan samt deras prognos för framtiden. Bedömningen baseras på modellberäkningar utförda med MAGIC-modellen. Verktyget heter MAGIC-biblioteket eftersom grunden till verktyget är tusentals genomförda
MAGIC-beräkningar i sjöar och vattendrag i hela landet.

Det finns närapå 100 000 sjöar med sjöyta över en hektar i Sverige. Den naturliga variationen av vattenkemi, storlek, hydrologi med mera är stor, men det finns också många sjöar som liknar varandra. MAGIC-biblioteket bygger på iakttagelsen att liknande sjöar från samma geografiska område med hög sannolikhet också är lika hårt försurningsdrabbade.

Grundidén med biblioteksverktyget är att sjöar eller vattendrag som är lika varandra idag utifrån försurningsrelevanta parametrar också har haft en liknande utveckling av sjökemin de senaste hundra eller tvåhundra åren och troligen kommer att fortsätta utvecklas på likartade sätt i framtiden. Bedömningen av försurningspåverkan görs genom att ta fram MAGIC-resultat från det objekt i biblioteket som är mest likt det objekt, en sjö eller vattendrag, som ska bedömas. Antagandet är att om objekten är tillräckligt lika är deras försurningspåverkan jämförbar.

Uppdragsgivare och förvaltare

MAGIC-biblioteket har utvecklats på uppdrag av Naturvårdsverket med Filip Moldan som projektledare. Hemsidan förvaltas av IVL Svenska Miljöinstitutet sedan 2011 på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. Vid frågor kontakta oss på magic.bibliotek@ivl.se

Havs och Vatten myndigheten logo
Logotyp ivl